Regulamin

REGULAMIN PLACU ZABAW „KINDERPLANETA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Placu Zabaw „Kinderplaneta” jest spółka pod firmą Kindermagnet Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 64 lokal 29/8, we Wrocławiu (53-413) NIP: 899 24 72 283, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157510.

lub
Kinderplaneta Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 64 lokal 29/8, we Wrocławiu (53-413)
NIP: 7471893745, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000479732

lub
Kinderplaneta Wschód Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 64 lokal 29/8, we Wrocławiu (53-413)
NIP: 8272305574, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000492571

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Placu Zabaw Kinderplaneta.

3. Regulamin Placu Zabaw Kinderplaneta jest udostępniony na widocznych tablicach informacyjnych znajdujących się przy wejściu na Plac Zabaw oraz na stronie internetowej www.kinderplaneta.pl , a regulaminy poszczególnych atrakcji położonych na terenie obiektu znajdują się na usytuowanych przy bądź na tych obiektach tablicach informacyjnych.

4. Przed wejściem na teren placu zabaw Kinderplaneta lub przed skorzystaniem z atrakcji czy usług klient jest zobowiązany zapoznać się z ich regulaminem, a z chwilą wejścia na teren obiektu potwierdza zapoznanie się z nimi oraz zobowiązuje się przestrzegać ich postanowień. Klienci są także zobowiązani do przestrzegania zakazów i nakazów w formie tablic oraz znaków umieszczonych na terenie obiektu, a także poleceń obsługi placów zabaw Kinderplaneta. Osoby nieakceptujące postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminów poszczególnych atrakcji zostaną poproszone o opuszczenie obiektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

5. Plac Zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 11 roku życia.

6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Placu Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Przez opiekuna rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą prawną lub faktyczną opiekę nad dzieckiem i niebędącą pracownikiem Placu Zabaw.

7. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na Placu Zabaw

8. Dzieci oraz rodzice lub/i opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem na Plac Zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach, również latem. Podyktowane jest to zachowaniem czystości. Osoby korzystające z Placu Zabaw w obuwiu mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.

9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Placem Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Kinderplanecie.

10. Na terenie Placu Zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.

11. Opiekun lub rodzic dziecka jest zobowiązany do współdziałania z pracownikiem Placu Zabaw celem umożliwienia skutecznego i zrozumiałego zapoznania i poinstruowania dziecka z zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

12. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:

• popychania innych dzieci,
• wyrzucania piłeczek z basenu,
• wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw,
• jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy (grozi to zadławieniem),
• wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje/ogrodzenie placu zabaw,
• korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,
• wnoszenia na teren Placu Zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,
• wynoszenia zabawek z Placu Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu.

13. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na Plac Zabaw w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba klientów zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.

14. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

15. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników prosimy, aby nie przyprowadzać na Plac Zabaw dzieci chorych, przeziębionych oraz z opatrunkiem gipsowym.

16. Właściciel Kinderplanety oraz pracownicy Placu Zabaw nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Placu Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica. W przypadku pozostawienia dziecka na Placu Zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik Placu Zabaw poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.

17. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i użytkowników Placu Zabaw, zważywszy na właściwości, przeznaczenie obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie Placu Zabaw, związane z ich użytkowaniem wymogi bezpieczeństwa oraz brak personelu przeszkolonego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, surowo zabronione jest pozostawienie na terenie Placu Zabaw bez opieki oraz nadzoru dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia oraz dzieci niepełnosprawnych.

18. W przypadku pozostawienia dziecka, rodzice/opiekunowie nie mogą opuszczać terenu galerii handlowej, w której znajduje się Plac Zabaw.

19. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów atrakcji oraz zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Placu Zabaw. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.


OPŁATY

20. Korzystanie z Placu Zabaw oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń oraz przyrządów jest płatne.

21. Opłata za korzystanie z Placu Zabaw pobierana jest wyłącznie za udostępnienie Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów do korzystania przez dzieci oraz ich opiekunów lub/i rodziców.

22. Uiszczenie przez opiekuna lub rodzica opłaty za korzystanie z Placu Zabaw w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Placu Zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.

23. Ceny naliczane są według zasady: opłata za wykupiony czas plus ewentualna dopłata za każdą kolejną minutę 0,60 groszy. Wyjątek stanowi bilet półgodzinny, do którego dopłatą zawsze jest kolejny bilet półgodzinny, chyba że lokalny cennik stanowi inaczej. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się na każdym Placu Zabaw.

24. Razem z biletem rodzice/opiekunowie otrzymują kartę magnetyczną (naliczającą czas pobytu), należy ją zwrócić przy wyjściu (dotyczy placów z systemem elektronicznego naliczania czasu pobytu na placu).

25. W przypadku zgubienia karty rodzic/opiekun zobowiązany będzie zapłacić kwotę umowną w wysokości 20 zł.

26. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany z przyczyn leżących po wyłącznej stronie osoby nabywającej bilet, jak również za niewykorzystany czas, nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu, przy czym postanowienie to nie dotyczy okoliczności uniemożliwiających korzystanie z Placu Zabaw z przyczyn leżących po stronie Kinderplanety.

27. Właściciel Kinderplanety zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie z określonych atrakcji Placu Zabaw.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

28. Pracownicy Placu Zabaw stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu i nie sprawują opieki oraz nadzoru nad dziećmi pozostawionymi terenie Placu Zabaw.

29. Wszystkich klientów obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:

1) korzystania z Placu Zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów niezgodnie z instrukcjami i zaleceniami pracowników;

2) niezastosowania się dzieci i/lub rodzica do zaleceń pracowników;

3) nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów poszczególnych atrakcji;

4) pozostawienia dziecka bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej;

30. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminów, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadków. Klient lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić obsłudze placu zabaw Kinderplaneta każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała. Z udzielonej pomocy zostanie sporządzony „Protokół udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej”.

31. Na terenie obiektu znajdują się specjalnie wyznaczone miejsca do pozostawienia odzieży oraz obuwia. Klienci zobowiązani są mieć przy sobie wszelkie wartościowe rzeczy. Za odzież oraz obuwie pozostawione na terenie obiektu w innym miejscu niż w wyznaczone właściciel Placu Zabaw, a także właściciel centrum handlowego i/lub zarządca nie ponoszą odpowiedzialności.

32. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Plac Zabaw jest otwarty 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni, w których Centrum Handlowe jest zamknięte. Właściciel Placu Zabaw zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu po wcześniejszym podaniu informacji na stronie internetowej www.kinderplaneta.pl bądź w innej formie.

34. W razie wątpliwości, sprawy niejasne bądź nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie należy skonsultować z obsługą bądź kierownikiem Placu Zabaw.

35. Obiekt może być monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez wejście na teren obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na placu zabaw Kinderplaneta oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. zakupu produktów i usług oraz zgodności zachowania klienta z niniejszym regulaminem. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych klientów.

36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Jesteś na placu zabaw:
cała Polska

Grupa Kinderplaneta

ul. Gwiaździsta 64 lokal 29/8
53-413 Wrocław

tel. +48 (71)336 36 36

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010 -2020| Kindermagnet Polska Spółka z o. o.